معاونتها: پرورشی

نام ونام خانوادگی: سرکار خانم زهرا زارعی

آخرین مدرک تحصیلی .لیسانس
سابقه کار .۱۵ سال
سمتهای تصدی
دبیر دین وزندگی وفلسفه ومنطق
۴ سال معاون آموزشی
۱۱ سال معاون پرورشی

جهت مشاهده فعالیت های پرورشی به صورت ماهانه، بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید

دانلود فعالیت های پرورشی مهر ماه.

دانلود فعالیت های پرورشی آبان ماه.

دانلود فعالیت های پرورشی آبان ماه.(تکمیلی)

 دانلود فعالیت های پرورشی آذرماه.

دانلود فعالیت های پرورشی آذرماه.(تکمیلی)دانلود فعالیت های پرورشی آذرماه.(تکمیلی)


چاپ