معاونتها: آموزشی

نام و نام خانوادگي:پروين رفيعي 

 

آخرين مدرك تحصيلي:كارشناس مديريت آموزشي

 

سابقه كار:32 سال

 

سمتهاي تصدي:

*  معاون آموزشي دبيرستان شهيد باهنر به مدت 7سال

*معاون آموزشي دبيرستان دكتر حسابي به مدت 25 سال

*معاون آموزشي برتر ناحيه2درسال 70و75و87

*معاون آموزشي نمونه استاني سال 72وسال 89 

 

 

 


چاپ