شروع كلاس هاي آمادگي رياضي وآشنايي دانش آموزان پايه هفتم بادبيرمربوطه جهت آغازسال تحصيلي جديد‎

IMG 2430

 

IMG 2429