پروژه مهر(آماده سازی دبیرستان جهت شروع سال تحصیلی 99-98)

7 Copy

چمن کاری باغچه مدرسه
آسفالت کردن حیاط مدرسه
آسفالت کردن حیاط مدرسه
تغییر مکان کارگاه کامپیوتر و سرویس تمامی سیستمها توسط دبیر محترم کامپیوتر
ساخت کانکس جهت اتاق ورزش وانبار مدرس
Slider


چاپ