گزارش اجرای مانور زلزله به صورت مجازی، آذر ماه 99 (با تشکر از سرکار خانم ابطحی و دانش آموز کوشا، مبینا اسماعیلی)


چاپ