کلیپ تهیه شده در رابطه با پیشگیری از مرگ و مسمومیت با گازمنوکسید کربن، تهیه شده توسط سرکار خانم ابطحی (مربی بهداشت)


چاپ