مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

بازگشایی مدرسه به صورت نیمه حضوری و نیمه مجازی با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی- آذرماه 1400

WhatsApp Image 2021 12 07 at 11.10.08 1
 
 
 
WhatsAppImage2021-12-07at1110081
WhatsAppImage2021-12-07at111008
WhatsAppImage2021-12-07at111101
WhatsAppImage2021-12-07at111129
WhatsAppImage2021-12-07at111141