بخشنامه درس پژوهی دبیران

بخشنامه درس پژوهی دبیران به رویت و اطلاع دبیران محترم رسانده شده است. متعاقبا یک تا دو گروه درسی جهت انجام درس پژوهی به اداره معرفی خواهند شد.


چاپ