جلسه دیدار اولیای محترم پایه هفتم با دبیران مربوطه ساعت 11 در روز دوشنبه مورخ 1398.7.22 برگزار خواهد شد.


چاپ