مسابقه ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی روز دوشنبه مورخ 1398.7.29 برگزار خواهد گردید.


چاپ