بازدید علمی دانش آموزان از رصدخانه دانشگاه شیراز روز دوشنبه مورخ 8 بهمن ماه انجام خواهد شد.

1


چاپ