فعالیت های درس علوم با حضور دبیر محترم سرکار خانم مندنی زاده، طی جلسات مختلف با موضوعات تشریح ماهی، تشریح شش و ساخت بلور توسط نمک و کات کبود

 

Slider


چاپ