فعالیت دانش آموزان در کلاس درس ریاضی هفتم با حضور دبیر محترم سرکار خانم محمدی

با موضوعات:

نمایش کسر های مساوی، نمایش معادله، صفحه شطرنجی، نمایش نقطه تقارن مرکزی با دوران، نمایش چند ضلعی ها، نمایش دوران اشکال مختلف، نمایش تقدم عملیات، نمایش غربال اعداد اعداد1تا40، نمایش غربال اعداد 1تا100، نمایش تقدم عملیات، نمایش چهار ضلعی مقعر و محدب، نمایش مجموع زوایای داخلی 4 ضلعی، آموزش روش غربال، نمایش خط تقارن، نمایش زوایای بیشتر از 180و مجموع زوایای داخلی، آموزش بردار برآیند

 

Slider


چاپ