برگزاری کوییزهای دو نفره پیام های آسمانی پایه هفتم جهت ارتقا یادگیری مشارکتی، فعالیت گروهی و به ویژه همیاری توسط دانش آموزان قویتر به دیگر دانش آموزان

WhatsApp Image 2019 12 29 at 72155 PM


چاپ