فعالیت دانش آموزان پایه هشتم با موضوع طراحي پرندگان، يادآور بشقاب هاي يونان بوستان و موضوع انواع خط ها

WhatsApp Image 2019 12 24 at 34715 PM

WhatsApp Image 2019 12 29 at 32158 PM

WhatsApp Image 2019 12 29 at 32223 PM


چاپ