کسب مقام برگزیده استانی دانش آموز عزیز بهار قائدی در رشته ورزشی اسکواچ

کسب مقام برگزیده استانی دانش آموز عزیز بهار قائدی در رشته ورزشی اسکواچ در سطح استان را به ایشان و خانواده گرامیشان تبریک می گوییم.bahar


چاپ