در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.


چاپ