فعالیت و ارائه کنفرانس دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در کلاس درس فیزیک با حضور دبیر محترم سرکار خانم جهانگیری

 هفتم ۱.آزمایشگاه فیزیک.انجام ۲ آزمایش مبحث کار.تبدیل انرژی
 هفتم ۲.مبحث فیزیک.آزمایش انرژی پتانسیل و جنبشی.و آزمایش تبدیل انرژیها به یکدیگر
 هفتم ۳.مبحث فیزیک.آزمایش انرژی پتانسیل و جنبشی. و تبدیل انرژیها به یکدیگر

previous arrow
next arrow
Slider

 

 ارائه کنفرانس توسط دانش آموزان هفتم ۱.مبحث اندازه گیری

111112 

ارائه کنفرانس فیزیک دانش آموزان هفتم ۲ مبحث انرژی

114

ارائه کنفرانس توسط دانش آموزان هشتم ۱.مبحث الکتریسیته

115

 

 


چاپ