مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader98

*انالله وانا الیه راجعون* با نهایت تاثر، فقدان برادر بزرگوار جناب آقای ابراهیمی معاون مجتمع آموزشی دانشگاه رابه اطلاع عزیزان
در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.